Regulatoriska

Beslut vid Profoto Holding AB (publ) årsstämma 2022

Sundbyberg – 5 maj 2022 – årsstämman 2022 i Profoto Holding AB (publ) hölls idag, torsdagen den 5 maj. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, enbart genom poströstning.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021, liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

Utdelning
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av årsstämman, innebärande att utdelning lämnades med SEK 3,50 per aktie för räkenskapsåret 2021 och som avstämningsdag beslutades den 9 maj 2022. Utbetalningen av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 12 maj 2022.

Val av styrelseledamöter och revisor
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes följande styrelseledamöter: Hans Eckerström, Magnus Brännström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark, Helena Holmgren och Helene Willberg. Hans Eckerström omvaldes till styrelsens ordförande. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB, i enlighet med revisionutskottets rekommendation, med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.

Arvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med SEK 500 000 till styrelsens ordföranden och SEK 250 000 till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att tilläggsarvode för utskottsarbete ska utgå med SEK 100 000 till revisionsutskottets ordförande och med SEK 75 000 till övriga medlemmar av revisionsutskottet samt SEK 50 000 till medlemmar av ersättningsutskottet.

Valberedningsinstruktion
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till valberedningsinstruktion.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om reviderade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, kvittning eller apport. Antalet aktier som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10% av registrerat aktiekapital (vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier). Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra förvärv genom betalning i egna aktier, att stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar, att erhålla kapitaltillskott från befintliga ägare och/eller nya ägare, vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv, och/eller ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av 2 § och 10 § i bolagsordningen. Ändringen syftar till en mer ändamålsenlig beskrivning av styrelsens säte med hänsyn till placeringen av bolagets huvudkontor samt att möjliggöra att bolagsstämma, utöver att kunna hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, även ska kunna hållas i Stockholm.