Uppförandekod

Profoto bygger sitt hållbarhetsarbete på följande fyra dokument: Supplier Code of Conduct (SCoC), Antikorruption och -mutpolicyn, Antistresspolicyn och Arbetsmiljöpolicyn.

Profotos SCoC bygger på FN-initiativet Global Compacts tio principer och anger Profotos minimikrav i fråga om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverkande av korruption. I dagsläget prioriteras att företagets tillverkningsleverantörer ska omfattas av SCoC. Dessutom måste samtliga leverantörer se till att de efterlever RoHS och Reach, meddela när konfliktmaterial har använts och säkerställa att CE-märkningens krav uppfylls.

Alla prioriterade leverantörer granskas för att säkerställa att de har förmåga och vilja att följa Profotos SCoC eller en annan kod med åtminstone samma kravnivå. I dagsläget har 68 procent av våra prioriterade leverantörer undertecknat vår SCoC.

Granskningsplaner tas fram varje kvartal och fastställs utifrån tillgängliga resurser, leverantörsrisk och utgiftsnivå. Riskbedömningen baseras på leverantörens strategiska betydelse och utgiftsnivån i form av det totala inköpsvärdet. Granskningen fokuserar på efterlevnaden av vår SCoC, men mest tid läggs på kvalitetsfrågor där processen liknar den för ISO 9001. För leverantörer av standardkomponenter utförs normalt ingen granskning. Ambitionen är att granska prioriterade leverantörer åtminstone vartannat år.

  • Antikorruption och -mutpolicyn
  • Arbetsmiljöpolicyn
  • Antistresspolicyn

För att säkerställa att företagets policyer är kända och synliga presenterar Profotos ledning dem regelbundet i samband med möten. Arbetsmiljöpolicyn och Antistresspolicyn finns regelbundet med på skyddskommitténs agenda, där brister i säkerheten hanteras omgående.

Den största risken inom det här området är den skada som skulle drabba vårt rykte vid ett misslyckande att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om produktledarskap. Ett skadat rykte skulle leda till lägre försäljning och en försämrad förmåga att investera i mer hållbara produkter.