Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Bolagets revisor är Deloitte AB, med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Under 2021 uppgick den totala ersättningen till Bolagets revisor till SEK 3m.

Deloitte AB omvaldes som Bolagets revisor på årsstämman 2022 för perioden intill slutet av årsstämman 2023. Therese Kjellberg (född 1971) är huvudansvarig revisor. Therese Kjellberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Deloitte AB:s kontorsadress är Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm. Deloitte AB har varit revisor i Bolaget mellan 2010–2013 samt från och med 2017 och fram till idag.