Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Bolagets revisor är sedan årsstämman 2023 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor. Dessförinnan var Deloitte AB bolagets revisor.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor på årsstämman 2024 för perioden intill slutet av årsstämman 2025. Aleksander Lyckow (född 1980) är huvudansvarig revisor. Aleksander Lyckow är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontorsadress är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.