Profoto Group är en internationell koncern som är exponerad för operationella risker, bransch- och marknadsrelaterade risker, legala- och skatterisker samt finansiella risker. Nedan beskrivs identifierade risker inom respektive riskkategori, riskvärde samt en beskrivning av hur risken hanteras inom organisationen.

Målet med riskhanteringen är inte att eliminera risken helt, utan snarare prioritera det interna riskarbetet för att säkerställa att fokus läggs vid de mest signifikanta riskerna, och har som mål att bidra till att begränsa de negativa finansiella effekterna som risken kan medföra. Bedömning av risknivån görs årligen för en period på tre år, bedömningen utgår från sannolikheten för att risken förekommer samt riskens finansiella inverkan enligt en förutbestämd materialitetsnivå. Riskvärdet definieras som låg, medium, hög eller mycket hög, där ett riskvärde på nivån låg indikerar att sannolikheten är låg för att risken kommer inträffa eller skulle ha en låg, icke-materiell finansiell inverkan. Ett riskvärde på nivån mycket hög å andra sidan indikerar att risken med säkerhet eller högst sannolikt kommer inträffa under tidshorisonten och den finansiella inverkan kommer vara materiell.

Riskhanteringsarbetet utgår från ramverket för intern kontroll som har tagits fram av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) och består av fem grundläggande komponenter; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och övervakning. Riskhantering är en normal del av verksamheten och bidrar till att skapa mervärde. Riskhanteringen avrapporteras till styrelsen, som bär det yttersta ansvaret. Styrelsen ansvarar på en övergripande nivå för att policys och riktlinjer kopplade till den interna kontrollen efterlevs. Den årliga riskbedömningen utförs av ledningsgruppen. I riskbedömningen identifierar ledningsgruppen riskerna med utgångspunkt i koncernens övergripande mål och strategier. Som en del av riskbedömningen identifieras åtgärder och kontroller kopplade till riskhanteringen, vem som ansvarar för hanteringen av risken och hur uppföljningen görs.

Profoto är också exponerade för vissa hållbarhets- och klimatrisker.Koncernens skalbara affärsmodell är beroende av goda relationer till och kontroll över dess huvudleverantörer.Profoto behöver kontinuerligt förbättra och säkerställa en miljövänlig affärskedja. Risk finns för förekomst av etiska brister gällande mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor och socialt ansvarstagande hos leverantörer, vilket kan skada Profotos verksamhet och rykte.

Riskkategori Risk Beskrivning av risk Riskvärde Hantering av risk
FINANSIELL Valutarisk, omräkningsexponering och transaktionsexponering Profotos verksamhet är exponerad för valutarisker d.v.s. risken för fluktuationer i verkligt värde av framtida kassaflöden. Valutarisker uppstår främst som ett resultat av kassaflöden i utländsk valuta och upplåning i utländsk valuta. Hög Profoto har i huvudsak flöden I valutorna SEK, EUR, USD CNY, JPY och GBP och upplåning i valutorna USD, JPY och CNY. Risken kopplad till omräkningsexponering är inte säkrad i enlighet med finanspolicyn. Målet är att ha nettokassaflöden i valuta som tar ut varandra, och resterande del växlas till gruppvalutan SEK för att minimera eventuell förlust p.g.a. valutaförändringar.
Likviditets- och finansieringsrisk Profoto är utsatt för risken att nödvändig finansiering inte finns tillgänglig för Profoto, vilket resulterar i väsentligt ökade kostnader. Om Profoto i framtiden står inför denna risk kan Profoto bli tvungen att skaffa kapital genom alternativa resurser eller tvingas minska andra viktiga kostnader såsom kostnader relaterade till produktutveckling eller personalkostnader. Låg Moderbolaget har en tillgänglig outnyttjad kreditfacilitet om SEK 250m. Utöver detta har de lokala bolagen tillgängliga kreditfaciliteter vilka kan användas för att täcka tillfälliga problem med likviditeten. I enlighet med finanspolicyn ska Profoto hålla en likviditetsreserv på minst SEK 30m som till största del ska bestå av en outnyttjad checkräkningskredit. Storleken på likviditetsreserven är satt med hänsyn till relevanta risker kopplade till kundernas betalningsförmåga, övrig finansiering och förväntad resultat- och likviditetsutveckling.
Ränterisk Ränterisker avser risken för fluktuation i rörlig ränta kopplat till upplåning i koncernen. Låg Profoto har en låg skuldsättning och starkt kassaflöde vilket gör att risken är begränsad
Kredit- och motpartsrisk Kreditrisk avser risken att motparten i en transaktion kommer orsaka förlust för koncernen genom att inte fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, hänförliga till kundfordringar och likvida medel. Låg För att minska risken görs kvartalsvisa kreditutvärderingar av kunder. Utöver detta eftersträvar Profoto att använda banker med goda kreditbetyg.
Balanserade utvecklingsutgifter Förändringar i värdet på balanserade utvecklingsutgifter kan ha en negativ inverkan på Profotos resultat och finansiella ställning om nedskrivningsprövningen resulterar i ett nedskrivningsbehov för balanserade utvecklingsutgifter. Låg Profoto utför kvartalsvisa nedskrivningsprövningar baserade på 12-månaders prognoser för att identifiera om ett eventuellt nedskrivningsbehov föreligger. Detta ger koncernen möjlighet att agera i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna förebygga risken för, och undvika ett nedskrivningsbehov.
BRANSCH- OCH MARKNADSRELATERAD Marknaden för stillbildsfotografering minskar Profoto säljer premiumsystem för ljussättning inom professionell stillbildsfotografering. Det finns en risk att marknaden för traditionell stillbildsfotografering minskar på bekostnad av videofilmning, vilket kan resultera i att koncernens produkter blir föråldrade, en krympande marknad vilket resulterar i en förlust av intäkter. Hög Profotos produkter är redan idag anpassade för att också användas för videoproduktioner. Det är dessutom bolagets uppfattning att även om video växer i betydelse så är trenden att stillbilder av hög kvalitet fortfarande behövs som komplement. Skulle video öka i betydelse för våra befintliga kunder på ett sätt som nuvarande produkter inte adresserar fullt ut, så är Profoto förberett med planer för organisk tillväxt inom videosegmentet.
Konkurrens Profotos framtida konkurrensmöjligheter är beroende av framtida produktutveckling, framgångsrik lansering av nya produkter på marknaden och bevarandet av immateriella rättigheter. Konkurrens från företag i låglöneländer kan tvinga Profoto att sänka priserna vilket skulle resultera i en lägre lönsamhetsnivå. Stora konkurrenter på den internationella marknaden kan ha mer ekonomiska och operativa resurser än Profoto, vilket kan leda till att de presenterar mer fördelaktiga produkter och tjänster för kunderna. Hög För att minska risken har Profoto en handlingsplan kopplad till investeringar i forskning- och utveckling, en tillväxtstrategi för hur varumärket ska kontinuerligt stärkas samt att bolaget utför marknadsanalyser av befintliga och nya kunder och konkurrenter. Säkerställa att produktplaner innehåller tillräcklig hög grad av innovation (tekniskt, marknads- och försäljningsmässigt).
Covid-19 Covid-19-utbrottet har påverkat den globala ekonomin negativt och kan komma att ha en fortsatt negativ inverkan på Profotos försäljningssiffror, finansiella ställning och framtida intäkter på grund av att fotoindustrin är mycket beroende av resor och evenemang. Låg Profoto följer noggrant utvecklingen av pandemin och rådande restriktioner i samtliga regioner.
Politisk miljö Bolagets internationella verksamhet innebär vissa risker, såsom risken att Profotos försäljning skulle komma att påverkas negativt av förändringar i politiska situationer, uppkomsten av handelskonflikter/krig och handelshinder samt förändringar i tull- och handelsregler. Om dessa risker skulle realiseras kan det ha en väsentlig negativ effekt på Profotos finansiella ställning och resultat. Hög Profotos nuvarande exponering av risker som resultat av den politiska miljön, handelshinder/krig och tullhinder, bedöms vara begränsad. Profoto bevakar ständigt rådande situationer och försöker hitta alternativa lösningar om problem uppstår. Utöver detta granskas alla kunder, befintliga och nya, gentemot uppdaterade sanktionslistor. Minska beroendet av enskilda länder.
Konjunktur Bolagets verksamhet påverkas av det rådande konjunkturläget på den globala marknaden och kan vid en lågkonjunktur till följd av stigande inflation och räntor komma att ha en väsentlig negativ effekt på Profotos finansiella ställning och resultat. Låg Profoto har en låg skuldsättningsgrad med underliggande starka kassaflöden och följer noggrant utvecklingen på den globala marknaden. Profotos bedömning är således att man är väl rustade för att möta en eventuell kommande lågkonjunktur.
LEGAL OCH SKATT Risk kopplad till kontroll och tolkning av lagar och förordningar Det finns en risk att Profoto inte uppfyller EU:s lagar och förordningar, till exempel på grund av otillräckliga interna kontroller eller felaktiga tolkningar av regelverk som kan resultera i påföljder eller böter. Det finns också en risk att nödvändiga certifieringar för nya produkter inte kan erhållas utan orimliga kostnader eller förseningar, vilket kan leda till ekonomiska negativa konsekvenser. Störningar eller fel i företagets IT-system kan påverka hanteringen av personuppgifter. Det finns en risk att de åtgärder som Profoto vidtagit för att följa GDPR och eventuella andra integritetspolicyer över hela världen visar sig vara otillräckliga, vilket kan leda till obehörigt avslöjande eller felaktig behandling av personuppgifter, vilket kan leda till böter, anspråk eller och/ eller negativt påverka kundens uppfattning. Medium Profoto samarbetar med diverse specialister inom juridik. Utöver detta görs en årlig scoping av internkontroller vilket minimerar risken för bristande kontrollåtgärder samt en årlig intern granskning av efterlevnad enligt GDPR.
Patent och varumärken Det finns en risk att Profotos skydd av registrerade immateriella rättigheter, som patent och varumärken, visar sig vara otillräckligt eller att aktuella ansökningar inte beviljas. Om Profoto inte skyddar och upprätthåller sina immateriella rättigheter, eller om det anklagas för att ha gjort intrång i tredje parters immateriella rättigheter, kan det leda till omfattande rättstvister, tvister, anspråk och andra rättsliga förfaranden, och juridiskt och ekonomiskt ansvar som skulle resultera i ekonomiska förluster, som också skulle kunna påverka företagets varumärke och rykte negativt. Låg Profoto har säkerställt en internt immaterialrättslig kompetens och använder utöver detta legala rådgivare för att minimera risken.
Skatt-, moms- och tullfrågor Risken innefattar risk för felaktig tolkning av beskattningsregler och/eller felaktig hantering av tull vilket kan resultera i felaktigt rapporterade skatte- eller tulldeklarationer. Låg Profoto har diverse interna kontroller på plats för att minimera förekomsten av risker inom dessa områden. Utöver detta hålls årliga utbildningar för att säkerställa personalens kompetens inom området, samt samarbete med externa konsulter med nyckelkompetens.
OPERATIONELL Komponentbrist Profoto är i hög grad beroende av tillgången på komponenter till sina produkter för att kunna leverera till kunderna. Risken inkluderar förlust av nyckelleverantörer, försenad eller utebliven leverans av produkter till följd av problem i försörjningskedjan och/eller brist på komponenter, eller underlåtenhet att uppfylla kundernas kvalitetskrav. Mycket hög Profoto bevakar aktivt marknaden för att ta tillvara köpmöjligheter när de dyker upp och koncernen jobbar ständigt för att säkerställa tätare samordning med leverantörer. För nya produkter har en strategi tillämpats vilken förespråkar val av komponenter med hög tillgänglighet.
Bristfällig kvalitet Det finns en risk att Profotos produkter kommer med brister eller på annat sätt inte uppfyller relevanta produktkrav, det kan ha en väsentlig negativ inverkan på Profotos varumärke, rykte och relationer, vilket väsentligt kan resultera i att inte kunna upprätthålla premiumpris-marknadspositionen , vilket å sin sida resulterar i minskad lönsamhet och intäkter. Säkerhetsbrister är en hög risk och bolaget har ett producentansvar, alla felaktiga produkter kan orsaka fysiska skador och skulle utsätta företaget för kritik och negativa mediauttalanden samt rättsliga åtgärder. Hög Profoto jobbar med att konsolidera den globala och heltäckande kvalitetssituationen i hela företaget och arbetar med att förbättra och säkerställa åtgärder i kvalitetsfrågor som rapporterats från marknaden. Löpande uppföljning kring de initiativ som initierades under 2022, rekrytering av en ny kvalitetsresurs,PPAP processen (kvalitetssäkring) och ECO processen
Kompetensbrist Det finns en risk att man inte kan växa och hitta nya affärer om erfarenhet och kompetens inte finns att tillgå i bolaget Medium Profoto har utvecklingsplaner för anställda vilka har som syfte att säkerställa anställdas kompetens-, utveckling samt motivation. Profoto har utvecklat planer för hur man kan attrahera och behålla medarbetare med kritisk kompetens.
Förlust av nyckelpersoner Profotos möjligheter att nå sina affärsmål är beroende av förmågan att rekrytera, behålla och utbilda kvalificerade medarbetare med särskild kompetens och erfarenhet, framför allt inom chefsbefattningar samt forskning och utveckling. Det finns risk att en eller flera nyckelpersoner lämnar Profoto. Om Profoto inte kan attrahera nyckelmedarbetare kan det påverka företagets produktutvecklings-aktiviteter och tillväxt negativt, att inte kunna driva innovation, minska effektiviteten, resultera i en väsentlig negativ inverkan på konkurrenspositionen, missade affärsmöjligheter som kan resultera i minskade intäkter och att inte kunna upprätthålla premium-marknadspositionen. Hög Profoto har utvecklingsplaner för anställda vilka har som syfte att säkerställa anställdas kompetens-, utveckling samt motivation. Profoto har årliga medarbetar-undersökningar för all anställda och på basis av resultat från undersökningen formuleras relevanta förändringsplaner både i Profoto som helhet och på avdelningsnivå. Profoto har utvecklat planer för hur man kan attrahera och behålla medarbetare med kritisk kompetens, speciellt teknisk kompetens inom Forskning och Utveckling. Använda externa rekryteringspartners vid rekrytering av affärskritiska roller.
Innovationsbrist Profoto står inför en risk att förlora sin kategoriledande position på grund av oförmåga att producera ett konstant flöde av innovationer med verkligt kundvärde för att öka försäljningen genom nya och befintliga kunder inom stillbildsfotografering. Denna risk kan vara ett resultat av otillräckliga resurser för forsknings- och utvecklingsaktiviteter eller produktportföljer som inte möter kundernas krav till följd av att Profoto misslyckats med att förutsäga och analysera marknadstrender. Medium Profoto arbetar löpande med att identifiera nya affärsmöjligheter. Profoto förlitar sig inte på enstaka idéer utan bedriver parallellt ett flertal olika förstudier och test av tidiga affärskoncept, ofta i tät dialog med till exempel kunder, för att inte ha för stort beroende kopplat till en enskild satsning.
Misslyckad tillväxtstrategi Profoto kan i framtiden söka ytterligare tillväxt genom förvärv av andra verksamheter, vilket innebär risk för ytterligare kostnader eller förluster i investeringar, risk för att eventuella juridiska eller finansiella risker inte identifieras i det förvärvade bolaget före förvärvet, och utmaningar när man integrerar företag i befintlig verksamhet. Profoto kan behöva bidra med ytterligare kapital till de förvärvade bolagen, bli inblandad i kostsamma rättsliga processer eller inte kunna realisera förväntade synergier, vilket kan påverka Profotos operativa resultat eller finansiella ställning negativt. Hög Riskens omfattning är starkt beroende av storleken på det förvärvade företaget. Profoto har en integrationsplan på plats för att säkerställa en lyckad integration, stöd av experter inom förvärvsarbete, omfattande due diligence för att minimera risken för förekomst av juridiska och finansiella risker. Man tar också lärdom av och dokumenterar tidigare förvärv.
IT-system och cybersäkerhet Det är väsentligt att Profoto och dess IT-leverantörer kan underhålla och uppdatera befintliga IT-system, brandväggar och antivirusprogram för att minska risken för förlust av viktiga produktdata eller annan kritisk känslig data till följd av skadlig programvara eller virus. Denna risk kan resultera i obehörig åtkomst, ökade kostnader, brott mot myndighetskrav, missnöjda kunder, otillgänglighet av systemet och negativt påverka verksamheten och Profotos finansiella ställning. Medium Profoto har standardiserat sina processer inom IT, gör en årlig riskscoping av befintliga risker och de tekniska lösningarna uppdateras ständigt för att säkerställa ett effektivt IT-skydd.
Outsourcing En skalbar affärsmodell med fokus på outsourcing innebär en risk för att extern personal inte klarar av att uppfylla Profotos höga kvalitetskrav, det finns också en risk för utebliven leverans av produkter i rätt tid, samt risk för ökade kostnader och störningar i produktkedjan, vilket kan leda till förlust av kunder. Medium Denna risk minimeras genom att skapa redundans hos outsourcingpartnerna och säkerställa att kärnkompetensen finns internt.
Försäljningskanaler Återförsäljare är den huvudsakliga försäljnings- och uthyrningskanalen för Profotos produkter. Utöver detta görs försäljning online direkt till slutkund. Profoto kan påverkas negativt om återförsäljarna är inblandade i ekonomiska, juridiska eller operationella problem eller har andra begränsningar i sin verksamhet. Återförsäljarnätverket är mångsidigt både vad gäller geografi och storlek. Det finns en risk att åtgärder som Profoto genomför i relation till dess återförsäljare är inte lämpliga för dem alla, detta kan resultera i en väsentlig negativ effekt på Profotos försäljning, finansiella ställning och tillväxt. Hög Profoto eftersträvar att inte vara beroende av enstaka återförsäljare. Med befintliga återförsäljare hanterar man risken genom att upprätthålla goda relationer, och om möjligt säkerställa att det finns flera återförsäljare I samma land för att minska beroendet. Utöver detta har Profoto lanserat en egen hemsida genom vilken man säljer direkt till slutkunderna. Existerande återförsäljare utvärderas ständigt. Utveckla säljstrategi för återförsäljare och direkt försäljning.