Bolagsordning för Profoto Holding AB (publ)
(org.nr 556810-9879)

Antagen på årsstämma 5 maj 2023.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Profoto Holding AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Sundbyberg.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier i dotterbolag samt bedriva tillverkning och försäljning av artiklar inom foto- och radiobranschen, uthyrning av fotografisk utrustning, uthyrning av fotostudio samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 20 000 000 och till högst 80 000 000.

5 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1/1-31/12.

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

9 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

10 § Ärenden på årsstämma

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
 12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
 13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller eller bolagsordningen.

11 § Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

12 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.