Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen. Minst en ledamot i valberedningen ska därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.

Vid bolagsstämman den 14 maj 2024 beslutades att valberedningen ska bestå av bolagets styrelseordförande samt representanter från bolagets tre största aktieägare baserat på Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 30 september varje år. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. För det fall en eller flera av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast två månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse sin representant. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört och valberedningen finner det nödvändigt att ersätta denne, ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denna aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamot utses av den aktieägare som tillkommit bland de tre största. Aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta sådana nödvändiga kostnader som valberedningen kan ha för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när nästa valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.