Regulatoriska

Beslut vid Profoto Holding AB (publ) årsstämma 2024

Årsstämman 2024 i Profoto Holding AB (publ) hölls idag, tisdagen den 14 maj.

Årsstämman fastställde framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023, liksom den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten, samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

Utdelning
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av årsstämman, innebärande att utdelning lämnas med 3,75 kr per aktie för räkenskapsåret 2023 och som avstämningsdag beslutades den 16 maj 2024. Utbetalningen av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 21 maj 2024.

Val av styrelseledamöter och revisor
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes följande styrelseledamöter: Hans Eckerström, Magnus Brännström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark, Helena Holmgren och Helene Willberg. Hans Eckerström omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Arvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kr till styrelsens ordförande och 300 000 kr till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att tilläggsarvode för utskottsarbete ska utgå med 180 000 kr till revisionsutskottets ordförande och med 90 000 kr till övriga ledamöter av revisionsutskottet samt 60 000 kr till ledamöter av ersättningsutskottet. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2025. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, kvittning eller apport. Antalet aktier som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10 % av det registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier). Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra förvärv genom betalning i egna aktier, att stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar, att erhålla kapitaltillskott från befintliga ägare och/eller nya ägare, vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv, och/eller att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.