Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2021

1 januari–31 december 2021

Finansiell sammanfattning oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 218m (173), en ökning med 25,7 procent. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 24,3 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 79m (46) och EBIT-marginalen till 36,1 procent (26,6).
 • Justerad EBIT förbättrades till SEK 79m (48). Inga justeringar gjordes i kvartalet. Justeringar för det fjärde kvartalet 2020 avsåg återbetalning av statliga stöd (SEK 2m).
 • Justerad EBIT-marginal för kvartalet uppgick till 36,1 procent (27,7).
 • Periodens resultat ökade till SEK 60m (33).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 101m (73).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 1,50 (0,82).

Finansiell sammanfattning januari – december 2021

 • Nettoomsättningen ökade till SEK 732m (528), en ökning med 38,6 procent. Justerat för
  valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 44,1 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 212m (-12) och EBIT-marginalen till 28,9 procent (-2,2).
 • Justerad EBIT förbättrades till SEK 237m (56). Justeringar för 2021 avsåg kostnader relaterade till börsintroduktion om SEK 25m. Justeringar för 2020 avsåg statliga stöd (SEK -7m), nedskrivning av varulager (SEK 48m), och nedskrivningar av anläggningstillgångar (SEK 27m). Justerad EBIT förbättrades till SEK 237m (56). Justeringar för 2021 avsåg kostnader relaterade till börsintroduktion om SEK 25m. Justeringar för 2020 avsåg statliga stöd (SEK -7m), nedskrivning av varulager (SEK 48m), och nedskrivningar av anläggningstillgångar (SEK 27m).
 • Justerad EBIT-marginal1 för helåret uppgick till 32,3 procent (10,6).
 • Periodens resultat ökade till SEK 158m (-17).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 240m (153).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 3,95 (-0,44).

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,50 per aktie, vilket motsvarar ett totalbelopp om SEK 140m.
 • Det tidigare finansiella nettoomsättningsmålet ”att över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent i konstant valuta och nettoomsättning överstigande SEK 800m senast vid utgången av 2023” har justerats då målet bedöms uppnås tidigare. Målet har uppdaterats till ”att över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent i konstant valuta”.

 

Nyckeltal
Koncern
2021
okt–dec
2020
okt–dec
∆% 2021
jan –dec
2020
jan – dec
∆%
Nettoomsättning, SEKm 218 173 25,7 732 528 38,6
EBIT, SEKm 79 46 70,3 212 -12
EBIT-marginal, % 36,1 26,6 28,9 -2,2
Justerad EBIT, SEKm 79 48 63,9 237 56 323,2
Justerad EBIT-marginal, % 36,1 27,7 32,3 10,6
Periodens resultat, SEKm 60 33 82,9 158 -17
Kassaflöde från den löpande
verksamheten, SEKm
101 73 38,4 240 153 56,9
Nettoskuld, SEKm -134 -91 -134 -91
Nettoskuld/EBITDA -1,44 -1,47 -0,50 -1,20
Resultat per aktie 1,50 0,82 82,9 3,95 -0,44

 

VD-kommentar

Behovet av högkvalitativa bilder ökar – ljuset är avgörande

Vi är stolta över att presentera ett bra fjärde kvartal. Försäljningen växte med 26 procent i jämförelse med samma period föregående år. Vi har noterat behovet av högkvalitativa bilder ökar strukturellt – särskilt inom fotografering för e-handel. Detta driver också ett ökat behov av ljus vilket är mycket spännande!

Våra kunder är ofta högprofilerade modeföretag som fotograferar imageskapande bilder på modeller i studio. Den stora skillnaden nu är att bilderna inte bara hamnar på en helsida i en modetidning utan också används online. Det är en effekt av att många butiker på väletablerade adresser har stängts under pandemin och lösningen för dessa företag blir att accelerera sin e-handel vilket i sin tur ökat behoven av fler högkvalitativa bilder. Det kan vara på bolagets egen hemsida, hos andra e-handelsåterförsäljare och/eller i sociala medier. Oavsett vilket så behövs högkvalitativa bilder för ren produktfotografering, på modeller, för marknadsföring i sociala och traditionella medier. Bilderna måste bli så verklighetstrogna som möjligt för att öka säljkonvertering och minska de kostsamma returerna för de som säljer och marknadsför produkterna. Kvaliteten och detaljerna i bilderna på produkterna med avseende på tyger, material etc. är väsentlig. Att ha rätt ljus och ljussättning i fotograferingsprocessen är avgörande för kvaliteten på bilderna!

Som vi tidigare sagt korrelerar vår försäljning med hur våra samhällen öppnas. Under detta kvartal var den bilden ganska blandad. I APAC öppnades t.ex. Japan först för att i slutet av kvartalet stänga igen, medan Kina var relativt stängt under hela perioden. I EMEA öppnade många länder i början av hösten, för att sedan i olika grad återinföra restriktioner mot slutet av året. Americas är den av våra regioner som utvecklats starkast och där optimismen frodas. Samtidigt är det den region som tappade mest försäljning under 2020 och därmed haft störst återhämtning att göra.

Tack vare vår starka försäljningsutveckling har vi sett över det finansiella mål vi satte i samband med vår börsintroduktion i juli 2021. Vi sade då att vi räknade med att nå en nivå på över SEK 800m i försäljning i slutet av 2023. Eftersom vi redan nu nått SEK 732m, och starkt tror på vårt mål om en årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent i konstant valuta, bör vi nå en nivå över SEK 800m tidigare.

Resultatet mätt i EBIT eller EBIT-marginal som vi presterat blev mycket bra. Starkare än vad vi har satt som finansiellt mål. Jag vill tydliggöra att det är en nivå som vi inte avser att ligga på långsiktigt då vi planerar att investera mer i marknadsföring och produktutveckling för att bibehålla vår långsiktiga tillväxt. Jag är stolt över att vi klarat detta fina resultat trots den komponentbrist och de logistikproblem som trots allt fortfarande råder. Det har krävts fullt fokus från många anställda och problemen är inte över än.

2021 har sammanfattningsvis varit ett mycket intensivt och intressant år. Nu hoppas jag som alla andra att vi lämnar pandemi och restriktioner bakom oss och kan leva ett friare liv tillsammans!

Jag vill passa på att tacka alla som varit med oss under året: medarbetare som har jobbat hårt, och alla nya investerare som tror på oss och stöttar.

Stockholm den 10 februari 2022

Anders Hedebark
Vd och koncernchef

Telefonkonferens
Profoto Holding AB (publ) publicerar delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2021, torsdag den 10 februari klockan 08:00. Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Anders Hedebark presenterar rapporten tillsammans med CFO Petter Sylvan. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46 856 642 693 UK: +44 333 300 92 74 US: +1 64 672 249 03. Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/profoto-q4-2021.