Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2023

Finansiell sammanfattning oktober–december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 204m (230), en minskning med 11,5 procent. Organisk tillväxt uppgick till -10,1 procent och valutaeffekt till -1,4 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 51m (80) och EBIT-marginalen till 25,0 procent (34,9).
 • Periodens resultat uppgick till SEK 37m (65).
 • Avkastning på operativt kapital uppgick till 49,0 procent (84,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 65m (80).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 0,92 (1,61).

Finansiell sammanfattning januari–december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 787m (848), en minskning med 7,2 procent. Organisk tillväxt uppgick till -12,6 procent, valutaeffekt till 3,2 procent och effekt av förvärv till 2,1 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 204m (249) och EBIT-marginalen till 26,0 procent (29,3).
 • Periodens resultat uppgick till SEK 155m (194).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 211m (236).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 3,88 (4,85).

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,75 (4,00) per aktie, vilket motsvarar ett totalbelopp om SEK 150m (160).
Okt-dec 2023 Okt-dec 2022 Helår 2023 Helår 2022
Nettoomsättning, SEKm 204 230 787 848
Nettoomsättning proforma, SEKm 872
Organisk tillväxt, % -10,1 -12,5 -12,6 -0,8
EBITA, SEKm 63 95 258 299
EBITA-marginal, % 31,0 41,1 32,8 35,3
EBIT, SEKm 51 80 204 249
EBIT proforma, SEKm 249
EBIT-marginal, % 25,0 34,9 26,0 29,3
EBIT-marginal proforma, % 28,6
Justerad EBIT, SEKm 51 80 204 257
Justerad EBIT-marginal, % 25,0 34,9 26,0 30,3
Periodens resultat, SEKm 37 65 155 194
Kassaflöde från den löpande verksamheten, SEKm 65 80 211 236
Nettoskuld, SEKm 44 4 44 4
Nettoskuld/EBITDA LTM 0,16 0,01 0,16 0,01
Avkastning på sysselsatt kapital, % 37,9 52,6 37,9 52,6
Avkastning på operativt kapital, % 49,0 84,3 49,0 84,3
Resultat per aktie, SEK 0,92 1,61 3,88 4,85

 

God lönsamhet trots svag efterfrågan

Omsättningen för helåret 2023 uppgick till SEK 787m (848) vilket var en minskning med sju procent mot föregående år. I det fjärde kvartalet minskade omsättningen med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år till SEK 204m (230). Trots den minskade försäljningsnivån nådde vi vårt lönsamhetsmål då EBIT-marginalen var 25 procent i kvartalet och 26 procent för helåret.

Avvaktande marknad och få produktlanseringar
I likhet med de senaste kvartalen fortsätter vi att möta en tuff marknad globalt, där det makroekonomiska och geopolitiska klimatet påverkar konsumenternas köpvilja, och därmed våra kunders investeringsvilja, negativt.

Då vi inte haft någon större produktlansering under 2023 har vi arbetat extra hårt med marknadsaktiviteter för att få fokus på våra produkter hos våra handlare och få till fler affärer med våra kunder. Bland annat så har vi genomfört kampanjer med fokus på att attrahera nya kunder in till Profoto, vilket är extra värdefullt då en fotograf som börjat använda Profoto-systemet sällan byter. Kampanjen gav ett bra genomslag vilket bekräftar att många kunder är intresserade av våra produkter, men det är tydligt att marknaden fortsatt är avvaktande.

Jag är trots allt mycket nöjd med att vi har lyckats höja aktivitetsnivån inom försäljning och marknadsföring kontinuerligt under året samtidigt som vi når vårt rörelsemarginalmål trots minskad omsättning. Med det sagt, så ser jag verkligen fram emot ett nytt år då jag förväntar mig att vi ska skapa större efterfrågan hos våra kunder genom att lansera nya, innovativa produkter och lösningar.

Fullt fokus på produktlanseringar inför 2024
Som jag nämnde i förra rapporten är vår målsättning att komma tillbaka till vår historiska takt om en till två större produktlanseringar per år. Ulrika Björk, vår VP R&D sedan fyra år, och hennes team, arbetar därför stenhårt med ett antal produktutvecklingsprojekt. Jag är väldigt stolt över det fina arbete de gör och jag förväntar mig att vi ska nå ambitionen om två större produktlanseringar redan under 2024.

Under 2023 investerade vi 13 procent av vår omsättning i produktutveckling vilket är strax över tidigare år då vi legat på ca 10 procent. Med satsningarna som gjorts de senaste åren har kapaciteten inom produktutveckling ökats och vi har nu en portfölj med flera riktigt spännande utvecklingsprojekt i olika faser. Vi ser därmed fram emot att kunna lansera nya produkter inom alla våra tre tillväxtområden: ljus för professionella fotografer, arbetsflödeslösningar för e-handels studios samt ljus för filmproduktion.

Det är svårt att förutspå när de makroekonomiska förutsättningarna kommer att förbättras men jag känner ändå stor tillförsikt inför framtiden då våra kunder skapar alltmer visuellt innehåll och vår innovationskraft är helt unik. Inför 2024 ser jag verkligen fram emot ett år med fler produktlanseringar och jag är väldigt spänd på att se hur våra kunder kommer att ta emot våra nya produkter. Profotos superstarka varumärke kombinerat med nya, innovativa produkter kommer att ge resultat.

Sundbyberg den 6 februari 2024

Anders Hedebark
Vd och koncernchef