Ersättning till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 7 maj 2021 beslutades att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 900 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska erhålla 150 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade vidare att arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå enligt följande: ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 50 000 kronor samt att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 25 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 25 000 kronor.

Tabellen nedan visar det arvode som styrelseledamöterna valda av bolagstämman erhållit för räkenskapsåret 2020. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Namn Befattning  Styrelsearvode 2020 (SEK) 
Hans Eckerström  Styrelseordförande 311 2501
Magnus Brännström  Styrelseledamot 138 750 
Pernilla Ekman  Styrelseledamot  
Anders Hedebark  Styrelseledamot (och VD)  0 
Helena Holmgren  Styrelseledamot  
Helene Willberg  Styrelseledamot 173 0002
Summa   623 000 

1Innefattande 43 000 SEK för arbete i revisionsutskottet. 
2Innefattande 43 000 SEK för arbete i revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid extra bolagsstämma som hölls den 7 maj 2021 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare, huvudsakligen innebärande att ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Styrelsen bör årligen utvärdera huruvida aktie- eller aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.

Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar och roll samt kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

För det fall vissa mål uppfylls ska ledande befattningshavare vara berättigade till rörlig kontantersättning. Sådan rörlig kontantersättning får uppgå till högst tolv månadslöner.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner vara premiebestämda och omfatta högst 35 procent av pensionsgrundande ersättning (fast och rörlig kontantersättning). För övriga ledande befattningshavare som omfattas av ITP-planen ska pensionspremien motsvara vad som gäller enligt ITP-planen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionspremien motsvara högst 25 procent av pensionsgrundande ersättning (fast och rörlig kontant- ersättning).

Övriga förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt på respektive geografisk marknad. Övriga förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Ersättning till verkställande direktören och övrig ledning

I tabellen nedan presenteras en översikt över ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2020.

Namn Styrelse-
arvode
Grundlön Rörlig lön Övriga förmåner Pensions-
kostnader
Summa
Anders Hedebark, Verkställande direktör 0  3 558 555  0  346 764  1 279 572  5 184 891 
Övriga befattningshavare   8 102 918  0  73 490  2 834 193  11 010 601 
Summa 11 661 473  420 254  4 113 765  16 195 492