Regulatoriska

Profoto delårsrapport Q3 2022

Finansiell sammanfattning juli – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 235m (189), en ökning med 23,9 procent. Organisk tillväxt uppgick till 6,5 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 66m (58), en ökning med 14,0 procent och EBIT-marginalen uppgick till 28,0 procent (30,4).
 • Periodens resultat ökade till SEK 54m (45).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 64m (43).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 1,34 (1,11).

Finansiell sammanfattning januari – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 618m (514), en ökning med 20,1 procent. Organisk tillväxt uppgick till 5,1 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 169m (133), en ökning med 26,5 procent och EBIT-marginalen uppgick till 27,3 procent (25,9).
 • Justerad EBIT förbättrades till SEK 177m (158). Justeringar för perioden avsåg förvärvskostnader om SEK 8m. Justeringar för perioden 2021 avsåg kostnader relaterade till börsintroduktion om SEK 25m. Justerad EBIT-marginal uppgick till 28,6 procent (30,7).
 • Periodens resultat ökade till SEK 130m (98).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 157m (139).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 3,24 (2,45).
Nyckeltal koncern
jul – sep 2022 jul – sep 2021 jan – sep 2022 jan – sep 2021 okt 2021–
sep 2022
Helår
2021
Nettoomsättning, SEKm 235 189 618 514 836 732
Nettoomsättning proforma*, SEKm 207 642 572 890 820
EBIT, SEKm 66 58 169 133 248 212
EBIT proforma*, SEKm 58 169 132 252 215
EBIT-marginal, % 28,0 30,4 27,3 25,9 29,6 28,9
EBIT-marginal proforma*, % 28,0 26,3 23,1 28,3 26,2
Justerad EBIT, SEKm 66 58 177 158 255 237
Justerad EBIT-marginal, % 28,0 30,4 28,6 30,7 30,5 32,3
Periodens resultat, SEKm 54 45 130 98 189 158
Kassaflöde från den löpande
verksamheten, SEKm
64 43 157 139 258 240
Nettoskuld, SEKm 65 -46 65 -46 65 -134
Nettoskuld/EBITDA LTM 0,21 -0,19 0,21 -0,19 0,21 -0,50
Resultat per aktie 1,34 1,11 3,24 2,45 4,73 3,95

* Proforma inkluderar StyleShoots Holding B.V. som om förvärvet hade ägt rum 1 januari 2021.

Vd-ord

Ett robust kvartal för Profoto

Det tredje kvartalet har präglats av robust tillväxt och lönsamhet. Försäljningen för tredje kvartalet 2022 uppgick till SEK 235m vilket motsvarade en tillväxt på 24 procent i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Den organiska försäljningstillväxten för kvartalet uppgick till 6,5 procent och 5,1 procent för året. EBIT-marginalen var fortsatt stark och uppgick till 28,0 procent. De leveransproblem av komponenter som rapporterades för det andra kvartalet har lösts under det tredje kvartalet och våra leveranser fungerar nu enligt plan.

Viktiga marknader går bra
Som vi tidigare har kommunicerat har en viktig del av Profotos återhämtning efter pandemin handlat om i vilken grad samhällen öppnat upp. Det är därför en positiv indikation att Kina, som varit stängt på många håll, började öppna upp under kvartalet. Den amerikanska marknaden visade fortsatt styrka i det tredje kvartalet, där studioprodukter stod för en hög andel av försäljningen.

Samtidigt finns det också motverkande krafter i marknaden som inflation, höjda elpriser och räntor. De negativa utsikterna kring världsekonomin har lett till en avvaktande inställning till investeringar hos frilansande fotografer. Även många e-handelsföretag har sett en vikande efterfrågan vilket resulterar i senarelagda investeringsbeslut. Den generella oron för världsekonomins utveckling var framför allt noterbar i Europa där vi under kvartalet hade en väldigt låg organisk tillväxt och näst intill all tillväxt kunde hänföras till förvärvet av StyleShoots. Flertalet handlare i regionen avvaktade med köp för att inte bygga lager.

Bra erbjudande till e-handelsföretag
E-handelsföretag fortsätter att utveckla sina operationella processer för att skapa innehåll till sina hemsidor. Med bra ljus tas bättre bilder vilket driver försäljningen och reducerar returerna då klädernas sanna färger och texturer framhävs. Flera stora kända varumärken fortsätter att investera i egna studios för att snabbt kunna producera innehåll till sina hemsidor på nätet och där generera fortsatt försäljning. Med Profotos produkter i kombination med StyleShoots lösningar bestående av hård- och mjukvara, är vi väl positionerade för denna trend.

Väl rustade för framtiden
I en tid med orolig omvärld, hög inflation och geopolitisk osäkerhet föreligger det en betydande risk att efterfrågan kommer att påverkas negativt på kort sikt. Med solid balansräkning och starkt kassaflöde står dock Profoto väl rustat med stark investeringskraft och kan fortsätta vårt strategiska arbete för att uppnå våra mål, även i osäkra tider. Vi fortsätter att utveckla och marknadsföra produkter som är tekniskt avancerade men enkla att hantera. Detta genom att lyssna noga på våra kunder, och deras kunder, för att förstå deras behov idag och imorgon för att fortsätta hjälpa kreativa professionella fotografer att förverkliga sina ambitioner.

Sundbyberg den 8 november 2022

Anders Hedebark
Vd och koncernchef

Telefonkonferens
Profoto Holding AB (publ) publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022, tisdag den 8 november klockan 08:00.
Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Anders Hedebark presenterar rapporten tillsammans med CFO Petter Sylvan. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på följande nummer: SE: +46 8 519 993 83 UK: +44 33 330 092 65 US: +1 646 722 4903.

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://ir.financialhearings.com/profoto-q3-2022.