Regulatoriska

Profoto delårsrapport Q3 2023

Finansiell sammanfattning juli–september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 172m (235), en minskning med 26,8 procent. Organisk tillväxt uppgick till -28,7 procent och valutaeffekt till 1,9 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 35m (66) och EBIT-marginalen till 20,2 procent (28,0).
 • Periodens resultat uppgick till SEK 27m (54).
 • Avkastning på operativt kapital uppgick till 56,5 procent (81,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 29m (64).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 0,67 (1,34).

Finansiell sammanfattning januari–september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 583m (618), en minskning med 5,7 procent. Organisk tillväxt uppgick till -12,8 procent, valutaeffekt till 4,3 procent och effekt av förvärv till 2,9 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 153m (169) och EBIT-marginalen till 26,3 procent (27,3).
 • Periodens resultat uppgick till SEK 119m (130).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 147m (157).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 2,96 (3,24).

Finansiell sammanfattning oktober 2022–september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 813m (836), en minskning med 2,7 procent. Organisk tillväxt uppgick till -12,9 procent, valutaeffekt till 5,9 procent och effekt av förvärv till 4,3 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 234m (247) och EBIT-marginalen till 28,8 procent (29,6).
 • Periodens resultat uppgick till SEK 183m (189).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 226m (258).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 4,58 (4,73).
Nyckeltal koncern Jul-sep 2023 Jul-sep 2022 Jan-sep 2023 Jan-sep 2022 Okt 2022-sep 2023 Helår 2022
Nettoomsättning, SEKm 172 235 583 618 813 848
Nettoomsättning proforma, SEKm 642 872
Organisk tillväxt, % -28,7 6,5 -12,8 5,1 -12,9 -0,8
EBITA, SEKm 48 80 195 205 290 299
EBITA-marginal, % 28,0 34,0 33,4 33,1 35,6 35,3
EBIT, SEKm 35 66 153 169 234 249
EBIT proforma, SEKm 169 249
EBIT-marginal, % 20,2 28,0 26,3 27,3 28,8 29,3
EBIT-marginal proforma, % 26,3 28,6
Justerad EBIT, SEKm 35 66 153 17 7 234 257
Justerad EBIT-marginal, % 20,2 28,0 26,3 28,6 28,8 30,3
Periodens resultat, SEKm 27 54 119 130 183 194
Kassaflöde från den löpande verksamheten, SEKm 29 64 147 157 226 236
Nettoskuld, SEKm 88 65 88 65 88 4
Nettoskuld/EBITDA LTM 0,28 0,21 0,28 0,21 0,28 0,01
Avkastning på sysselsatt kapital, % 47,9 59,1 47,9 59,1 47,9 52,5
Avkastning på operativt kapital, % 56,5 81,1 56,5 81,1 56,5 84,1
Resultat per aktie, kronor 0,67 1,34 2,96 3,24 4,58 4,85

Investeringar i nya produkter för att driva efterfrågan

Under de senaste tolv månaderna har vi omsatt SEK 813m (836), en minskning med 3 procent jämfört med föregående tolv månader. Tillväxten i det tredje kvartalet var tyvärr lägre än så och vår omsättning minskade med 27 procent jämfört med förra året till SEK 172m (235). Den låga försäljningsnivån gjorde att vår lönsamhet på EBIT-nivå minskade till 20 procent (28), vilket är lägre än vårt mål på 25–30 procent. Positivt var att vi förbättrade vår bruttomarginal till 70 procent (69) under kvartalet.

Avvaktande marknad och få produktlanseringar

Naturligt nog möter vi en tuff marknad, där inflation, höjda räntor och geopolitisk osäkerhet minskat konsumenternas köpkraft och -vilja. Detta minskar i sin tur investeringsviljan hos våra kunder, som skapar visuellt innehåll till försäljning av konsumentvaror. I dialogen med våra kunder och handlare är det tydligt att såväl professionella fotografer som e-com studios är försiktiga med sina investeringar i dessa osäkra tider.

Min övertygelse är att vårt öde ligger i våra egna händer och min erfarenhet är att vi alltid behöver ge våra kunder starka skäl att köpa våra produkter idag, och inte vänta till imorgon, för att få till affärer i osäkra tider. Profotos framgång har alltid baserats på vår förmåga att introducera nya, innovativa produkter som möter våra kunders behov. De senaste 20 åren har vi haft en eller två större produktlanseringar per år, vilket drivit en årlig tillväxt på över 10 procent, i en marknad som vuxit 3–5 procent.

Det senaste året har vi dessvärre inte lyckats med detta. Vi har inte gjort någon större produktintroduktion på fem kvartal vilket gjort att försäljningen från nya produkter minskat. Vid en tillbakablick över de senaste tre åren kan jag konstatera att vår minskade investeringstakt inom produktutveckling under pandemin har orsakat det ”hål” i vår produktlanseringspipeline som vi nu ser konsekvenserna av.

Hög säljaktivitet och fortsatta investeringar i produktutveckling

För att skapa efterfrågan på medellång sikt är vår tydliga ambition att komma tillbaka till, och helst överträffa, vår historiska takt på en till två större produktlanseringar per år. Vi förväntar oss att nå den nivån redan de kommande 12–36 månaderna. Den som följt oss sedan noteringen 2021 kan se att vi, efter pandemin, kontinuerligt har ökat våra investeringar i produktutveckling och jag känner en trygghet i vår förmåga att omsätta dessa investeringar i nya spännande produkter och lösningar för våra kunder inom de tre områden som ska driva vår framtida tillväxt: Ljus för professionella fotografer, arbetsflödeslösningar för e-handel och ljus för rörlig bild.

Vi är ett säljdrivet företag och för att skapa efterfrågan på lite kortare sikt har vårt globala säljteam, under Patrik Bluhmes ledning, arbetat stenhårt med att höja vår aktivitetsnivå i marknaden. Detta har lett till att vi ökat antalet lönsamma sälj- och marknadsaktiviteter, vilket givit resultat redan under det här kvartalet.

Innovation för våra kunder

För att få en bättre känsla för vad som händer i marknaden och bekräfta att vi lägger vår energi och våra resurser på rätt saker, har jag prioriterat att spendera extra mycket tid tillsammans med våra kunder. Jag har rest runt och träffat flera av våra största handlare och studiokunder i världen. Dessutom var det viktigt för mig att passa på att jobba i vår monter på en branschmässa i New York, under kvartalet. Mässan arrangerades av vår största handlare och deltagarantalet var långt över både deras och våra förväntningar. Jag fick där en unik möjlighet att spendera två dagar tillsammans med flera hundra kunder och andra leverantörer i branschen. Förutom ett antal nya insikter om våra kunder som kommer att reflekteras i de nya produkter vi utvecklar, så är det tydligt för mig att vår marknad är mycket aktiv och att intresset för att skapa visuellt innehåll, och att göra det med våra produkter, är stort.

Jag är därför övertygad om att vi har fokus på rätt saker för att skapa större efterfrågan på våra produkter: försäljningsaktiviteter och produktutveckling. Jag ser också att hela organisationen på Profoto verkligen känner ett stort ansvar och fokuserar på försäljning och produktutveckling, och det gör mig mycket stolt.

Även om det är svårt att förutspå när de makroekonomiska förutsättningarna kommer att förbättras känner jag stor tillförsikt inför framtiden då våra kunder skapar alltmer visuellt innehåll och vår innovationskraft är helt unik.

Sundbyberg den 7 november 2023

Anders Hedebark
Vd och koncernchef