Regulatoriska

Profoto Q2 2021

Delårsrapport för Profoto Holding AB 1 januari–30 juni 2021

Finansiell sammanfattning av april – juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade till SEK 172m (81), en ökning med 113,3 procent. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 131,3 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 36m (-23) och EBIT-marginalen till 20,9 procent (-28,6).
 • Justerad EBIT1 förbättrades till SEK 53m (-30). Justeringar för kvartalet avsåg återläggning av kostnader relaterade till börsintroduktion om SEK 17m. Justeringar för det andra kvartalet 2020 avsåg erhållna statliga stöd om SEK 6m.
 • Justerad EBIT-marginal1 för kvartalet uppgick till 30,7 procent (-36,6).
 • Periodens resultat ökade till SEK 22m (-21).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 54m (5).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) 2 uppgick till SEK 0,56 (-0,53).

Finansiell sammanfattning av januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade till SEK 325m (229), en ökning med 42,0 procent. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 55,2 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 76m (-10) och EBIT-marginalen till 23,3 procent (-4,4).
 • Justerad EBIT1 förbättrades till SEK 100m (-16). Justeringar för halvåret avsåg återläggning av kostnader relaterade till börsintroduktion om SEK 25m. Justeringar för halvåret 2020 avsåg främst erhållna statliga stöd om SEK 6m.
 • Justerad EBIT-marginal1 för delåret uppgick till 30,9 procent (-6,9).
 • Periodens resultat ökade till SEK 54m (-11).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 96m (44).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) 2 uppgick till SEK 1,34 (-0,27).

Väsentliga händelser under april – juni 2021

 • Styrelsen fattade beslut om finansiella mål3: En årlig tillväxt på 10 procent av valuta- justerad nettoomsättning, en EBIT-marginal på 25–30 procent samt en utdelningsnivå överstigande 50 procent av nettovinsten.
 • På årsstämman 7 maj beslutades om en ägarutdelning om totalt SEK 156m till Profoto Invest AB som även reglerades under rapporteringsperioden.
 • Moderbolaget (Profoto Holding AB (Publ)) gjorde en fondemission där aktiekapitalet höjdes till SEK 0,5m.
 • Moderbolaget (Profoto Holding AB (Publ)) gjorde en aktiesplit där antalet aktier ökade till 40 000 000.
 • Moderbolaget (Profoto Holding AB (Publ)) ingick i juni månad ett låneavtal om ett RCF-lån med en total kreditlimit om SEK 250m, vars villkor för utnyttjande uppfylldes i juli månad.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Moderbolaget Profoto Holding AB (publ) noterades på Nasdaq Stockholms Mid Cap lista med första handelsdag 1 juli 2021.
 • Det tidigare moderbolaget Profoto Invest AB utskiftade samtliga sina aktier i Profoto Holding AB (publ) till sina ägare den 5 juli 2021.
 1. För information och förklaring av alternativa nyckeltal, se sidorna 19-20.
 2. Beräknat baserat på 40 000 000 stamaktier före och efter utspädning (retroaktiv justering av perioder före andra kvartalet 2021).
 3. De finansiella målen presenteras i detalj på sidan 6.
Nyckeltal
Koncernen
2021
april – juni
2020
april – juni
∆% 2021
januari – juni
2020
januari – juni
∆% 2020
helår
Nettoomsättning, SEKm 172 81 113,3 325 229 42 528
EBIT*, SEKm 36 -23 76 -10 -12
EBIT-marginal, % 20,9 -28,6 23,3 -4,4 -2,2
Justerad EBIT*1, SEKm 53 -30 100 -16 56
Justerad EBIT-marginal1, % 30,7 -36,6 30,9 -6,9 10,7
Periodens resultat*, SEKm 22 -21 54 -11 -17
Kassaflöde från den löpande
verksamheten, SEKm
54 5 970,6 96 44 117,8 153
Nettoskuld4, SEKm -14 -3 416,7 -14 -3 416,7 -91
Nettoskuld/EBITDA -0,09 -0,02 -0,09 -0,02 -1,2
Resultat per aktie*2 0,56 -0,53 1,34 -0,27 -0,44

Alla belopp redovisas i miljoner kronor (SEKm) om inget annat anges. Avrundningsdifferenser om SEKm +/-1 kan uppstå vid summering av siffror. I de fall en underliggande siffra är SEK 0m när den avrundas kommer den att redovisas som 0. Siffror inom parentes representerar samma period föregående år.

 1. För information och förklaring av alternativa nyckeltal, se sidorna 19-20.
 2. Beräknat baserat på 40 000 000 stamaktier före och efter utspädning (retroaktiv justering av perioder före andra kvartalet 2021).
 3. De finansiella målen presenteras i detalj på sidan 6.
 4. Ett negativt belopp indikerar en positiv nettokassa.

*Procentuell förändring vid teckenändring anges ej.

VD-kommentar

Gradvis öppnare värld – bra för Profoto också

Under det andra kvartalet 2021 har vi sett ett gradvis öppnande av ekonomierna i USA och Europa. Det är glädjande och syns tydligt i vår försäljning som under kvartalet ökat till SEK 172m (81). I APAC däremot är bilden mer blandad. Det skedde ett öppnande internt i regioner eller inom länderna men det har varit fortsatta karantänsregler för inresande i många länder. I både Kina och Japan har vissa lokala utbrott skett vilket har lett till restriktioner och påverkat aktiviteten i marknaden och vår försäljning. I Indien och Indonesien är pandemin ett stort problem och restriktionerna hårda.

Det bådar ändå gott att se att så fort restriktioner lättar så ser vi en återgång i efterfrågan på våra produkter. Det syntes direkt i försäljningen framförallt till våra större kunder, återförsäljare och uthyrningsföretag. Kanske är det så att när det efterlängtade bröllopet äntligen kan ske är det än viktigare att föreviga det?

Det gradvisa öppnandet av samhällen har också lett till att vi själva kan resa och träffa kunder, vilket är enormt viktigt och till stor glädje. Både vi och våra återförsäljare har ökat våra kundaktiviteter. Våra produkter som används till e-handelsfotografering har haft en bra utveckling under hela perioden.

Under det första kvartalet lanserade vi Pro-11 som var en vidareutveckling av vår flaggskeppsprodukt Pro-10. Vi ser ett fortsatt starkt intresse från framförallt uthyrningsföretag för den. Under det andra kvartalet lanserade vi Profoto Camera, en kamera-app för smartphones. Profoto Camera gör din smartphone till en professionell kamera genom att möjliggöra att du som fotograf kan använda Profotos ljussättningssystem när du skapar bilder. Det är ljuset som gör bilden!

Allt har dock inte varit ljust under perioden. Vi har också, likt många andra företag, sett komponentbrist och problem med logistik. Det har lett till förseningar och i vissa fall att vi inte kunnat leverera. Problemen är inte över och vi arbetar hårt för att planera och hitta nya lösningar.

Det har ändå varit en nyttig tid på många sätt. Vi har lärt oss många nya sätt att arbeta effektivare och det syns inte minst i det resultat och den marginal vi levererar. Det justerade EBIT-resultatet uppgick till SEK 53m (-30) med en marginal på 31 procent vilket jag är stolt över. Framöver kommer vi att satsa på tillväxt och har därför satt vårt finansiella marginalmål till 25-30 procent.

Precis efter periodens slut, den 1 juli, kunde vi äntligen göra debut på Nasdaq Stockholmsbörsen. Det har varit en intensiv men mycket givande period att träffa investerare från hela världen.
Jag är mycket glad och stolt över det stora intresse som Profoto rönt från starka och välrenommerade institutioner och en mängd privatpersoner. Tack! Nu är det upp till oss att axla ansvaret att leverera. Tillväxt, resultat och utdelning.

Anders Hedebark
Vd och koncernchef

Om Profoto
Profoto startades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Ljus är det som gör skillnaden mellan en bra bild och en fantastisk bild. Världens ledande fotografer är Profotos kunder och bolaget finns idag representerat på över 50 marknader globalt. Nettoomsättningen 2020 uppgick till SEK 528m. 97 anställda arbetar på huvudkontor i Stockholm och i dotterbolag i USA, Japan, Kina, Tyskland, Frankrike och UK.

Telefonkonferens
Profoto Holding AB (publ) publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet 2021, tisdag den 10 augusti klockan 08:00. Kloc- kan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Anders Hedebark presenterar rapporten tillsammans med CFO Petter Sylvan. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presenta- tionen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46 850 558 373, UK: +44 333 300 9270, US: +1 646 722 4957.
Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/profoto-q2-2021

För ytterligare information, kontakta:

Petter Sylvan, CFO [email protected]
+46 (0) 703 08 8060
Gunilla Öhman, Investor Relations [email protected]
+46 (0) 707 63 8125