Regulatoriska

Profoto uppdaterar sina finansiella mål

I samband med dagens publicering av Profotos bokslutskommuniké uppdateras de finansiella målen. Det tidigare målet att nå SEK 800m i nettoomsättning i slutet av 2023, beräknas uppnås tidigare.

”När vi summerar 2021, ser vi att vi har nått en normal försäljningsnivå efter pandemin tidigare än beräknat. Vi har under året levererat hög försäljningstillväxt, hög lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Med SEK 732m i nettoomsättning 2021, och ett mål att årligen växa 10% organiskt i konstant valuta, beräknar vi att nå målet SEK 800m tidigare.” säger Anders Hedebark, vd och koncernchef för Profoto.

Det tidigare finansiella nettoomsättningsmålet ”Över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent i konstant valuta och nå en nettoomsättning överstigande SEK 800m senast vid utgången av 2023” har uppdaterats till ” över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent i konstant valuta”.

Övriga finansiella mål kommer att förbli oförändrade.

Profotos finansiella mål:

  • Profotos målsättning är att över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent i konstant valuta.
  • Profotos målsättning är att uppnå en EBIT-marginal om 25 till 30 procent och samtidigt upprätthålla en tillväxt i EBIT år över år.
  • Profoto strävar efter att betala ut minst 50 procent av nettovinsten samtidigt som hänsyn tas till andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter.