Årsstämma 2023

Årsstämma för Profoto kommer att hållas i Sundbyberg fredagen den 5 maj 2023 kl 13:00. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen agm@profoto.com senast den 17 mars 2023.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmo-ordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast den 17 mars 2023, vända sig till Profotos valberedning på e-mail: nomination@profoto.com. eller med post till:

Profoto AB
Att: Valberedningen
Box 1264, Landsvägen 57
172 25 Sundbyberg