Årsstämma 2024

Aktieägarna i Profoto Holding AB, org.nr 556810-9879, kallas till årsstämma den 14 maj 2024 kl. 13.00 på Profotos huvudkontor, Landsvägen 57, Sundbyberg. Inregistreringen till stämman börjar kl. 12.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2024,
  • dels anmäla sitt deltagande senast den 7 maj 2024 per post till Profoto Holding AB (publ), ”Bolagsstämma”, Box 1264, 172 25 Sundbyberg eller per e-post till [email protected]. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 3 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 7 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.