Regulatoriska

Delårsrapport Q1 2022

1 januari-31 mars

Finansiell sammanfattning januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till SEK 196m (153), en ökning med 28,3 procent. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 20,2 procent.
  • EBIT uppgick till SEK 55m (40), ökning med 38,3 procent och 22,2 procent justerat för valutaeffekter. EBIT-marginalen uppgick till 27,9 procent (25,9).
  • Justerad EBIT förbättrades till SEK 65m (48). Justeringar under kvartalet avsåg förvärvskostnader om SEK 10m. Justeringar för det första kvartalet 2021 avsåg kostnader relaterade till börsintroduktion om SEK 8m.
  • Justerad EBIT-marginal för kvartalet uppgick till 33,1 procent (31,1).
  • Periodens resultat ökade till SEK 40m (31).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 54m (42).
  • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 0,99 (0,78).

Väsentliga händelser under det första kvartalet

  • Det tidigare finansiella nettoomsättningsmålet ”över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent i konstant valuta och nå en nettoomsättning överstigande SEK 800m senast vid utgången av 2023” uppdaterades till ”över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent i konstant valuta”.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Som ett led i strategin att expandera inom automatiserad e-handelsfotografering, förvärvade Profoto Holding AB (publ) samtliga aktier i det nederländska bolaget StyleShoots Holding B.V. den 6 april 2022. Köpeskillingen uppgick till EUR 18m på kontant- och skuldfri basis vilket motsvarar cirka SEK 186m. Proforma* nettoomsättning och EBIT under perioden 1 april 2021–31 mars 2022 (LTM) uppgick till SEK 868m respektive SEK 231m. Motsvarande siffror för helåret 2021 uppgick till SEK 820m respektive SEK 215m. Närmare info om förvärvet och tillhörande förvärvsanalys presenteras i Not 6 Förvärv efter periodens utgång.
Nyckeltal
Koncern
Jan–mars 2022 Jan–mars 2021 Apr 2021–mars 2022 Helår
2021
Nettoomsättning, SEKm 196 153 776 732
Nettoomsättning proforma*, SEKm 220 173 868 820
EBIT, SEKm 55 40 227 212
EBIT proforma*, SEKm 55 40 231 215
EBIT-marginal, % 27,9 25,9 29,3 28,9
EBIT-marginal proforma*, % 25,2 22,9 26,6 26,2
Justerad EBIT, SEKm 65 48 254 237
Justerad EBIT-marginal, % 33,1 31,1 32,8 32,3
Periodens resultat, SEKm 40 31 167 158
Kassaflöde från den löpande
verksamheten, SEKm
54 42 252 240
Nettoskuld, SEKm -179 -124 -179 -134
Nettoskuld proforma*, SEKm -2 49 -2 37
Nettoskuld/EBITDA LTM -0,63 -1,23 -0,63 -0,50
Resultat per aktie 0,99 0,78 4,16 3,95

* Proforma inkluderar StyleShoots Holding B.V. som om förvärvet hade ägt rum 1 januari 2021.

Vd-kommentar
Ett stabilt första kvartal i en orolig värld
Försäljningen i första kvartalet 2022 utvecklades väl. Vår försäljning ökade med 28 procent från motsvarande kvartal 2021 till SEK 196m och justerat EBIT-resultat uppgick till SEK 65m, vilket var en ökning med hela 37 procent. Justerat för valutaeffekter ökade försäljningen och EBIT med 20 respektive 22 procent. Den höga valutaeffekten berodde på en försvagning av svenska kronan i jämförelse med samma period föregående år. Den justerade EBIT-marginalen är fortsatt hög och uppgick för det första kvartalet till 33 procent.

Stark tillväxt i Europa och USA
Fram till slutet av februari var tillväxten stark i både Europa och USA. Evenemang som mässor, resor och konferenser kom igång efter att restriktionerna lättat. Bröllop har till viss del kommit igång men förväntas öka till sommaren. I Kina har aktiviteten varit lägre efter att smittan och restriktionerna tilltagit från mitten av kvartalet.

Efter att kriget bröt ut i Ukraina i slutet av februari var efterfrågan i intilliggande länder avvaktande. Profotos försäljning i Ryssland och Ukraina har tidigare utgjort cirka en procent av nettoomsättningen.

Stärker vår position inom automatiserad e-handelsfotografi
Fotografering för e-handel är ett spännande område där vi ser en fortsatt tillväxt. Behovet av bra bilder fortsätter att växa. Det beror på att bra bilder, tagna med bra ljus inte bara ökar försäljningen utan också minskar returerna i e-handeln, vilka är dyra att hantera. Bra bilder med bra ljus visar bättre och mer verklighetstroget hur ett plagg ser ut och gör därför kunderna nöjdare.

Denna strukturella tillväxt av behovet av bra bilder var också ett skäl till att vi köpte det nederländska workflow-bolaget StyleShoots som säljer mjuk-och hårdvara för automatiserad e-handelsfotografering. Ett mycket spännande och innovativt företag som har förstått och tolkat kundernas behov på ett helt nytt sätt. StyleShoots är verksamt inom en annan del av marknaden än Profoto. StyleShoots kunder driver e-handelsplattformar eller är detaljhandelsåterförsäljare som i allt högre grad säljer produkter online och är i behov av en infrastruktur för att göra arbetet mer effektivt. Efter att ha slutfört köpet av StyleShoots i början av april har vi spenderat mycket tid tillsammans för att sätta våra gemensamma framtidsplaner i verket. Det handlar framför allt om att tillsammans driva StyleShoots expansion på en attraktiv marknad genom Profotos organisation och etablerade erfarenhet av global geografisk expansion. StyleShoots är ett bra och lönsamt bolag och som så ofta med bra bolag — så visar de sig vara ännu bättre än man trott. Jag har blivit än mer imponerad av innovationskraften och jag ser fram emot att kombinera våra produktportföljer och våra försäljningsorganisationer för att tillhandahålla ett mer komplett produktutbud till kunder över hela världen på ett effektivt sätt. Som ovan nämnt är detta är ett förvärv av ett mycket bra bolag som vi ser som en långsiktig investering i lönsam tillväxt, vilket dock på kort sikt får en viss negativ effekt på EBIT-resultatet på grund av avskrivningar på förvärvade övervärden.

Stabil leverans trots oroliga tider
Som de flesta bolag har vi på Profoto under kvartalet fortsatt att kämpa med leveranskedjor, fraktproblem, komponentbrist och prishöjningar på insatsvaror. Det är ett fortsatt viktigt fokus och kräver mycket tid av våra anställda för att lösa. Men vi har klarat det bra hittills och jag är stolt över att vi har levererat så stabilt trots de oroliga tider vi lever i.

Vi hjälper fotografer att förverkliga sina ambitioner
Framtiden är alltid svår att sia om, kanske svårare än vanligt i skrivande stund? Vi ser dock fortsatt stark efterfrågan både från professionella fotografer och från e-handelsaktörer. Vår mission är att hjälpa kreativa professionella fotografer att förverkliga sina ambitioner och det gör vi genom att förstå deras behov och utveckla produkter som möter dem. Det är det som driver oss
och håller oss ständigt lyhörda och innovativa.

Stockholm den 5 maj 2022

Anders Hedebark
Vd och koncernchef

Telefonkonferens
Profoto Holding AB (publ) publicerar delårsrapporten för det första kvartalet 2022, torsdag den 5 maj klockan 08:00. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Anders Hedebark presenterar rapporten tillsammans med CFO Petter Sylvan. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46856642695, UK: +443333009272, US: +1 6319131422 US-PIN: 48874020#. Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/profoto-q1-2022.