Nedanstående finansiella mål utgör framåtriktade uttalanden som baseras på ett antal uppskattningar och antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer. Profotos faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från vad som explicit uttrycks eller uttrycks indirekt i dessa uttalanden till följd av ett flertal faktorer, varav vissa ligger utanför Koncernens kontroll. Profotos verksamhet, lönsamhet samt branschens utveckling och den makroekonomiska miljö där Profoto bedriver verksamhet kan skilja sig väsentligt från dessa, och vara mer negativt än vad som antogs när de finansiella målen som presenteras nedan fastlades. Dessutom kan oförutsedda händelser, vare sig de är inom eller utom Profotos kontroll, ha en negativ påverkan på de faktiska resultat som Koncernen uppnår under framtida perioder oavsett om dessa antaganden visar sig vara korrekta eller inte.

Profotos styrelse har beslutat om följande finansiella mål för Bolaget:

Mål Beskrivning
Nettoomsättningstillväxt Profotos målsättning är att över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent i konstant valuta.
Lönsamhet Profotos målsättning är att uppnå en EBIT-marginal om 25 till 30 procent och samtidigt upprätthålla en tillväxt i EBIT år över år.
Utdelningspolicy Profoto strävar efter att betala ut minst 50 procent av nettovinsten samtidigt som hänsyn tas till andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter.