Regulatoriska

Profoto delårsrapport Q1 2023

Finansiell sammanfattning januari – mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till SEK 229m (196), en ökning med 16,5 procent. Organisk tillväxt uppgick till 0,0 procent, valutaeffekt till 7,3 procent och effekt av förvärv till 9,1 procent.
  • EBITA uppgick till SEK 86m (64) och EBITA-marginalen till 37,4 procent (32,6)
  • EBIT uppgick till SEK 72m (55) och EBIT-marginalen till 31,3 procent (27,9).
  • Periodens resultat uppgick till SEK 56m (40).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 105m (54), vilket främst kunde hänföras till det positiva rörelseresultatet (EBIT) och förändringen i rörelsekapital kopplat till betalda kundfordringar.
  • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 1,40 (0,99).
Nyckeltal koncern
Jan–mar
2023
Jan–mar
2022
Apr 2022 –
mar 2023
Helår 2022
Nettoomsättning, SEKm 229 196 880 848
Nettoomsättning proforma, SEKm 220 872
Organisk tillväxt, % 0,0 28,3 -4,8 -0,8
EBITDA, SEKm 91 69 344 322
EBITA, SEKm 86 64 321 299
EBITA-marginal, % 37,4 32,6 36,4 35,3
EBIT, SEKm 72 55 266 249
EBIT proforma, SEKm 55 249
EBIT-marginal, % 31,3 27,9 30,2 29,3
EBIT-marginal proforma, % 25,2 28,6
Justerad EBIT, SEKm 72 65 264 257
Justerad EBIT-marginal, % 31,3 33,1 29,9 30,3
Periodens resultat, SEKm 56 40 211 194
Kassaflöde från den löpande verksamheten, SEKm 105 54 287 236
Nettoskuld, SEKm -75 -179 -75 4
Nettoskuld/EBITDA LTM -0,22 -0,63 -0,22 0,01
Avkastning på eget kapital, % 51,4 45,5 51,4 53,8
Resultat per aktie, SEK 1,40 0,99 5,26 4,85

Vd-ord

Hög lönsamhet och investeringar för tillväxt
Vi är glada över att rapportera ett stabilt och lönsamt första kvartal för Profoto. EBIT för kvartalet uppgick till SEK 72m vilket motsvarade en EBIT-marginal på 31 procent. Styrkan i vår affärsmodell ger oss möjlighet att behålla vår höga vinstmarginal. Detta i kombination med vår kapitaleffektivitet ger oss en avkastning på eget kapital på över 50 procent.

Stabil efterfrågan i kvartalet
Under det första kvartalet 2023 har våra marknader taktat på men vi växer inte organiskt. Omsättningsökningen för perioden var 17 procent där effekten av förvärv uppgick till 9 procent och valuta till 7 procent. Utvecklingen i Kina har varit positiv under kvartalet. I USA har vi haft fortsatt avvaktande efterfrågan, liksom i delar av Europa. Marknaden i Frankrike har varit bra medan den varit svagare i Tyskland och Storbritannien. Försäljningen för kvartalet uppgick till SEK 229m vilket motsvarar en ökning på 17 procent i jämförelse med föregående år. Hur efterfrågan kommer att utvecklas är svårt att bedöma. Vår affär är i grunden svårprognostiserad och ännu mera så i kombination med det nuvarande makroekonomiska läget.

Lansering av Profoto Elevate
Vårt fokus på att driva tillväxt genom innovation bibehålls och vi fortsatte att investera cirka 10 procent av vår omsättning i produktutveckling under kvartalet. Detta i produkter till professionella fotografer och e-handelsföretag.

Vi satsar både på att med jämna mellanrum lansera nästa version av våra existerande produkter och att ta fram helt nya produkter som tillfredsställer ytterligare behov hos kunderna. I och med förvärvet av StyleShoots i april 2022 har vårt fokus på kunder med stora studios ökat. Som ett resultat av detta har vi tagit fram produkten ”Profoto Elevate” som vi visade upp på Euroshop i Düsseldorf under kvartalet och som vi planerar att börja sälja under tredje kvartalet i år. Elevate riktar sig mot större studios, framför allt e-handelsbolag med ”content creation studios”, och gör det möjligt att ta bättre och mer kreativa bilder med hög produktivitet. Detta görs genom att kombinera Profotos modulära produkter med den automatik och produktivitet som vår arbetsflödesmjukvara erbjuder. E-handelsföretagen kan på detta sätt skapa bilder med hög kvalitet som driver mer trafik, ökar konverteringen och minskar antalet returer. Det minskar också time-to-market för e-handelsbolagen.

En helhetslösning för e-handelsfotografering
E-handelns behov av fantastiska bilder är alltså stark samtidigt som själva processen i sig är i stort behov av effektivisering. Processen kan delas upp i fyra olika faser: planering, fotografering, efterbearbetning och publicering. I dagsläget finns det inte någon leverantör som stödjer alla fyra faser i processen. Profoto har för avsikt att vara den leverantör som erbjuder marknaden en helhetslösning. Med vårt befintliga produkterbjudande av blixt -och tillbehörslösningar är vi idag en ledande spelare inom fasen för fotografering. Därför lanserar vi idag vårt nya mjukvaruerbjudande ”Assetflow” som är en SaaS-tjänst där kunderna betalar för användandet per månad. Assetflow är ett integrerat planeringsverktyg som hjälper e-handelsbolag att planera sin produktfotografering i förväg vilket möjliggör produktivitetsförbättringar med bibehållen kreativitet och bildkvalitet. För att påskynda lanseringen har vi under kvartalet förvärvat ett utvecklingsprojekt som vi integrerat med vår existerande programvara. I och med lanseringen av Assetflow har vi breddat vårt erbjudande till att även inkludera planeringsfasen för våra e-handelskunder. Dessutom har vi precis lanserat en integrationslösning för en extern part inom efterbearbetningsfasen vilket möjliggör våra kunder att på ett enkelt sätt gå från fotografering till efterbearbetning. Detta är ytterligare ett steg i riktningen mot vår vision att kunna erbjuda en helhetslösning för e-handelsfotografering. Hela vägen från planering till publicering.

Vår affärsmodell är unik och innebär kontinuerlig utveckling för att säkerställa att vi tillgodoser våra kunders behov. Jag är övertygad om att vi på Profoto har rätt team och anda för att just fortsätta uppnå detta. Även detta är jag mycket stolt över.

Sundbyberg den 4 maj 2023

Anders Hedebark
Vd och koncernchef