Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 i Profoto Holding AB (publ) hölls torsdagen den 5 maj. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, enbart genom poströstning.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021, liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.